PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Mērķis.

Rūpēties par klientu privātumu un personas datu drošību, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Nodrošināt klientiem īpaši caurskatāmu un godīgu personas datu apstrādi.

 1.   Personas datu aizsardzības principi.

2.1.    Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips). 2.2.    Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips). 2.3.    Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips). 2.4.    Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti. Veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips). 2.5.    Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips). 2.6.    Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

 1. Personas dati, kuri tiek savākti un apstradāti. 3.1. Aizpildot anketu, klienta kartes iegūšanai tiek apkopoti sekojoši klienta personas dati:


 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;

3.2. Iepērkaties e-veikalā, tiek apkopoti sekojoši klienta personas dati:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Iegādāto preču piegādes adrese;
 • Saņemēja vārds uzvārds un tālruņa numurs (sniedzot informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, klients apstiprinā, ka viņam ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei).

3.3.    Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tā, ka mēs apstrādājam viņa personas datus kopīgo un individualizētu piedāvājumu izteikšanai sakarā ar precēm un mūsu loterijām, akcijām un projektiem, iesniedzot savu atteikumu rakstiski, pa e-pastu: ziedufejas@inbox.lv. 3.4.    Lai nodrošinātu klientu un mūsu darbinieku drošību, kā arī novērstu preču zādzības no fiziskajiem veikaliem, tika ierīkotas novērošanas kameras. Apmeklējot mūsu veikalus, klienti tiek filmēti. Video ieraksti tiek pārskatīti incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumos, lai aizsargātu cietušo personu likumīgās intereses. 3.5. Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu klientam atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām klienta personas datus šiem saviem partneriem: kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas piegādā preces klientu norādītajās adresēs. 3.6. Klienta personas datus sniedzam arī tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā, ka arī valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos. 3.7.  Ja cilvēks atsūtā mums savu CV, mēs apstrādāsim datus, lai:

 • izskatītu iespējamo kandidatūru darba atlases procesos
 • sazinātos ar cilvēku, ja viņa kandidatūra atbilst iespējamām mūsu vakanču vajadzībām.


 1. Personas datu uzglabāšana.

Klienta personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Klienta personas dati, kuri tiek apstrādāti uz klienta piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz klienta piekrišanas atcelšanas dienai.

 1.  Piekļūšana saviem personas datiem, to maiņa un dzēšana.

Klientam ir tiesības iepazīties ar viņa personas datiem, kurus mēs apstrādājam un pēc nepieciešamības precizēt tos vai mainīt. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, klients var piekļūt šādos veidos:

 • Atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: ziedufejas@inbox.lv;
 • Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam viņa personas datus un tos dzēšam. Klienta personas dati tiks dzēsti pēc viņa pieprasījuma saņemšanas. Kleinta personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc klienta pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:

 • klienta personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
 • klients neesot atcēlis savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei;
 • klients nepiekrit viņa personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;
 • apstrādāt klienta personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti;
 • mums ir jāapstrādā klienta dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

Pieprasījumu dzēst savus personas datus klients var iesniegt šādos veidos:

 • Atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: ziedufejas@inbox.lv;
 • Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.


 1. Klienta tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt viņa personas datus.

Klientam ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt viņa personas datus. Ja klients ierobežos personas datu apstrādi, mēs ar viņa personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi klients var ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:

 • personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
 • personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet klients nepiekrīta dzēst savus datus;
 • personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības;
 • personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz klienta iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam klienta personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar viņa).

Klients var ierobežot savu personas datu apstrādi vai atsaukt savu piekrišanu personas datu apstradei šādos veidos :

 • Atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: ziedufejas@inbox.lv;
 • Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.


 1. Tiesības uz datu pārnesamību.

Klientam ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā tos viņa iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā Jūs varat iesniegt šādos veidos: 

 • Atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: ziedufejas@inbox.lv;
 • Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.


 1. Klienta identifikācija.

Savā sistēmā klienta identifikāciju mēs veicam pēc viņa e-pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr jānorāda savu e-pasta adresi, par kuru ievākta informācija. Ja klients nenorāda savu e-pasta adresi vai ja tā nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi, mēs nevarēsim klientu pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt viņa pieprasījumu. 

 1. Sīkfaili.

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. Sīkfailus var pārvaldīt caur savas pārlūkprogrammas iestatījumiem, izvēloties, kurus sīkfailus vēlaties pieņemt un kurus izdzēst. Jebkurā brīdī klients var atteikties no sīkfailiem, izdzēšot tos no savas pārlūkprogrammas, kurā tie ir ieviesti. Klients tāpat jebkurā brīdī var atsaukt savu sniegto piekrišanu sīkfailu izmantošanai, iesniedzot mums lūgumu pa e-pastu ziedufejas@inbox.lv. Atsaucot savu piekrišanu sīkfailu izmantošanai, Jums jāizdzēš arī Jūsu pārlūkprogrammā ieviestie sīkfaili. Svarīgi zināt, ka, atsakoties no sīkfailiem, interneta vietni nevarēs lietot, tāpēc dzēst vai bloķēt sīkfailus neiesakām.